Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE


1.

Serwis internetowy polishonlinenow.com prowadzi naukę języka polskiego jako obcego poprzez udostępnianie kursów i lekcji online. Pod nazwą kursy rozumie się również testy online sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego. Kursy i lekcje języka polskiego online znajdują się na platformie e-learningowej do której użytkownik otrzymuje dostęp po dokonaniu zakupu kursu lub lekcji. Platforma e-learningowa stanowi integralną część serwisu polishonlinenow.com


2.

Właścicielem i administratorem serwisu polishonlinenow.com, zwanym dalej Usługodawcą, jest

Edu & More Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 87/ 81, 00-683 Warszawa

NIP: 5252472988

REGON: 142177524

KRS: 0000348605

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł 
 

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1.

Do korzystania z serwisu polishonlinenow.comniezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:

-        pamięć RAM: 256MB,

-        karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768,

-        karta dźwiękowa,

-        system operacyjny: Microsoft Windows 98 lub wyższy,

-        przeglądarka MSIE 7.0 lub wyższe, Firefox 2.0 lub wyższe.

-        zainstalowana wtycza flash Adobe Flash Player 8.0 lub wyższa i Windows Media Player.

- do korzystania z transmisji głosowej - identyfikator Skype


2.

Jeżeli użytkownik nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej  konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

 

CENY I PŁATNOŚCI


1.

Wszystkie ceny podane na stronach serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 


2.

Na wszystkie usługi i produkty edukacyjne sprzedawane na stronie internetowej wystawiamy rachunki. W celu otrzymania rachunku należy odpowiednio zaznaczyć pole Proszę o wystawienie rachunku podczas realizacji transakcji w kreatorze zakupów. Rachunek w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.


3.

Możliwe są następujące bezpieczne formy płatności: 

-        Kartą kredytową online.

-        Przelewem online.

 

-        Przelewem tradycyjnym. Przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. 
Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłamy e-mailem login i hasło do kursu. 
 

4.

Przy każdej usłudze i produkcje edukacyjnym określony jest czas dostępu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SERWISU I JEGO UDOSKONALANIE


1.

Dokładamy starań, żeby serwis polishonlinenow.com działał bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne serwisu i platformy e-learningowej mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu. O terminach przewidzianych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych będzie informował administrator serwisu.


2.

W przypadku przerw w działaniu serwisu dłuższych niż 12 godzin, zobowiązujemy się do przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej co najmniej okresowi czasu przez jaki serwis polishonlinenow. com był niedostępny. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu lub jego istotnej części najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia awarii.


3.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas kursów i lekcji, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji oraz dodawania i usuwania elementów. Modyfikacje te służą jedynie doskonaleniu i uatrakcyjnianiu zawartości kursu lub lekcji.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY


1.

Kupujący loguje się do platformy e-learningowej, na której zamieszczone są lekcje i kursy języka polskiego online korzystając z określonego podczas zakupu loginu i hasła.  W przypadku zakupu lekcji i kursu w prezencie dla innej osoby login i hasło do platformy e-learningowej, na której zamieszczone są lekcje i kursy przesyłane są do osoby, której zostały podane w formularzu „Kupuję na prezent” podczas procesu zakupu lekcji lub kursu.


2.

Użytkownik ma dostęp do zakupionego kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ramach czasu trwania abonamentu.


3.

Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.


4.

Zastrzegamy sobie prawo cofnięcia przydzielonego loginu i hasła do platformy e-learningowej użytkownikowi, który:

-        manipuluje bądź usiłuje manipulować treścią serwisu polishonlinenow.com przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację.

-        w sprzeczny z dobrymi obyczajami sposób zakłóca funkcjonowanie społeczności serwisu np. poprzez grożenie bądź nękanie innych użytkowników serwisu

W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupione kursy nie jest zwracana.


5.

W związku z tym, że dbamy w wysokim stopniu o dobro Użytkowników serwisu zastrzegamy sobie prawo do czasowego zablokowania loginu i hasła do platformy  e-learningowej w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości, że użytkownik wykorzystuje  je niezgodnie z celami istnienia platformy e-learningowej.


6.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. Nie jest możliwe uzyskanie zwrotu opłaty za niewykorzystaną część abonamentu.

 

PRAWO DO REKLAMACJI


1.

Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

- login, imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Użytkownika

- tytuł kursu lub lekcji, której reklamacja dotyczy,

- opis przedmiotu reklamacji,

- okoliczności uzasadniające reklamację.


2.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu polishonlinenow.com podany w zakładce kontakt, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.


3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu polishonlinenow.com przez Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

 

PRAWA AUTORSKIE


1.

Materiały opublikowane w serwisie polishonlinenow.com są objęte prawem  autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.


2.

Materiały zawarte w kursach i lekcjach (teksty, obrazki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub lekcji. Załączniki do lekcji w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.

Kupno dostępu do lekcji i kursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


2.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu będziemy informować na stronie polishonlinenow.com, a osoby, które posiadają założone konto otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego. Polish online.


 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce